Chi tiết về Tác giả

Zhong, Chen Wei

  • S. 49 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
    Cơ chế kích thích nhà quản lý và mô hình quản lý ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam
    Tóm tắt  PDF