Chi tiết về Tác giả

Phương, Châu Đình

 • S. 6 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Cần làm rõ các quan niệm về lạm phát tiền tệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Xung quanh quan niệm mới về các chức năng tiền tệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 25 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Sử dụng có hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008
  Tóm tắt  PDF