Chi tiết về Tác giả

Văn Huy, Bùi

  • S. 130+131 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Mối quan hệ giữa dòng tiền và nguồn vốn tài trợ bên ngoài của các công ty niêm yết và phi niêm yết
    Tóm tắt  PDF