Chi tiết về Tác giả

Thị Thiện Mỹ, Bùi

  • S. 137 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Nghiên cứu thực nghiệm tác động của cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 138 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô và giá cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF