Chi tiết về Tác giả

Thị Thanh, Bùi

  • S. 139 (2017) - KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
    Mối quan hệ giữa công bằng trong tổ chức và hành vi công dân của nhân viên: trường hợp các doanh nghiệp ngành thép tại TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF