Chi tiết về Tác giả

Kim Phương, Bùi

  • S. 150 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Tác động của vòng đời công ty đến chính sách cổ tức - trường hợp các công ty niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF