Chi tiết về Tác giả

Hoàng Ngọc, Bùi

  • S. 149 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Tác động của minh bạch đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài – tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian
    Tóm tắt  PDF