Chi tiết về Tác giả

Công Duy, Bùi

  • S. 152 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
    Tóm tắt  PDF