Chi tiết về Tác giả

Huy, Bùi Văn

  • S. 128 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Chính sách tiền tệ và các nguồn tài trợ bên ngoài của các công ty Việt Nam
    Tóm tắt  PDF