Chi tiết về Tác giả

Anh, Bùi Tuấn

  • S. 115 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF