Chi tiết về Tác giả

Lệ, Bùi Thị

  • S. 60 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Đo lường rủi ro trong đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF