Chi tiết về Tác giả

Anh, Bùi Thị Vân

  • S. 41 (2009) - Công nghệ ngân hàng
    Định lượng mối quan hệ giữa tín dụng ngân hàng và kinh tế hộ gia đình
    Tóm tắt  PDF