Chi tiết về Tác giả

Tín, Bùi Quang

 • S. 58+59 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Lạm phát và tăng trưởng kinh tế năm 2011 tại Việt Nam: Kinh nghiệm từ các nước
  Tóm tắt  PDF
 • S. 73 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh vàng của ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 120 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của rủi ro trong hệ thống ngân hàng đến ổn định tài chính tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF