Chi tiết về Tác giả

Phước, Bùi Hữu

  • S. 127 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Biến động giá trị tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF