Chi tiết về Tác giả

Thăng, Bùi Hồng

 • S. 52 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của lãi suất thực đến tiêu dùng và đầu tư ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 89 (2013) - Chủ đề
  Nợ xấu ở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 91 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển cho vay tiêu dùng ở Trung Quốc, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF