Chi tiết về Tác giả

Nga, . Lê Hoàng

  • S. 4 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Sự gắn kết giữa cổ phần hóa DNNN và thị trường chứng khoán ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF