Chi tiết về Tác giả

Thị Cẩm Thư, Đoàn

  • S. 145 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính - bằng chứng từ các công ty niêm yết ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF