Chi tiết về Tác giả

Hà, Đoàn Thanh

 • S. 2 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học ở nước ta.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Phân tích kỹ thuật sử dụng chương trình MetaStock trong phân tích kỹ thuật
  Tóm tắt  PDF
 • S. 52 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Thị trường chứng khoán Việt Nam – 10 năm nhìn lại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 81 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 104 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự thỏa mãn của người học đối với dịch vụ giáo dục đại học
  Tóm tắt  PDF
 • S. 105 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Kỷ luật thị trường ngân hàng: Luận chứng thực tiễn và bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF