Chi tiết về Tác giả

Hồng, Đoàn Thị

  • S. 26 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Sở hữu nhà nước trong hệ thống tài chính tiền tệ Việt Nam
    Tóm tắt  PDF