Chi tiết về Tác giả

Hòa, Đoàn Thị Thanh

  • S. 123 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của các hộ trồng cây ăn trái tại tỉnh Vĩnh Long
    Tóm tắt  PDF