Chi tiết về Tác giả

Liên, Đinh Thị

 • S. 16 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Vốn đầu tư nước ngoài ở Châu À, giải pháp nào để thu hút vốn cho Việt Nam?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 17 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Vốn đầu tư nước ngoài ở Châu À, giải pháp nào để thu hút vốn cho Việt Nam? (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 24 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Nâng cao vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Tóm tắt  PDF