Chi tiết về Tác giả

Vân, Đinh Thị Thu

  • S. 52 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
    Một số vấn đề về hoạt động M&A ngân hàng ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF