Chi tiết về Tác giả

Hà, Đinh Thị Thu

  • S. 76 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    So sánh hiệu quả của phát hành cổ phiếu bổ sung trong giai đoạn thị trường thuận lợi và không thuận lợi: trường hợp HOSE 2007-2010
    Tóm tắt  PDF
  • S. 122 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Phát hành cổ phiếu bổ sung - Nghiên cứu thực hiện tại thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF