Chi tiết về Tác giả

Trọng Nhân, Đỗ

  • S. 133 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Quản trị công ty và tính thanh khoản của các cổ phiếu - trường hợp các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF