Chi tiết về Tác giả

Trường, Đỗ Xuân

 • S. 5 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Về mối quan hệ giữa ngân hàng với doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Bàn thêm về mối quan hệ giữa ngân hàng với việc sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Bàn thêm về mối quan hệ giữa ngân hàng với việc sắp xếp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.(tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2006) - Chủ đề
  Nhìn lại sự đổi mới của tín dụng ngân hàng ở nước ta
  Tóm tắt  PDF
 • S. 17 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Vì sao mua bán nợ lại chậm?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 19 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Bàn thêm về “khống chế dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán”
  Tóm tắt  PDF