Chi tiết về Tác giả

Thanh Sơn, Đặng

  • S. 149 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Ứng dụng mô hình Ropmis đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng: trường hợp tại acb khu vực TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF