Chi tiết về Tác giả

Sáng, Đặng Văn

  • S. 42 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Huy động vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An giai đoạn 2009 – 2020
    Tóm tắt  PDF