Chi tiết về Tác giả

Dân, Đặng Văn

  • S. 56 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
    Nhìn lại quá trình tự do hóa lãi suất ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
    Tóm tắt  PDF
  • S. 121 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng rộng lãi suất của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF