Chi tiết về Tác giả

Giang, Đặng Thị Trường

  • S. 41 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Nguồn tài trợ nào cho thị trường bất động sản Việt Nam?
    Tóm tắt  PDF