Chi tiết về Tác giả

Dương, Đặng Thị Thùy

  • S. 62 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Quan hệ giữa HNX-Index và khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
    Tóm tắt  PDF