Chi tiết về Tác giả

Anh, Đặng Thị Quỳnh

 • S. 33 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Xu hướng mua bán và sáp nhập ngân hàng ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 48 (2010) - Đầu tư tài chính
  Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 60 (2011) - Đầu tư tài chính
  Phân ngành các công ty niêm yết – Thực trạng và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của dự trữ bắt buộc đến sản lượng và lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2000 - 2014
  Tóm tắt  PDF