Chi tiết về Tác giả

Hưng, Đường Nguyễn

  • S. 113 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Tổng quan lý thuyết về tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF