Chi tiết về Tác giả

Mai, Đào

  • S. 39 (2009) - Đầu tư tài chính
    Phân tích xu hướng tỷ giá USD/VND 6 tháng cuối năm 2009
    Tóm tắt  PDF
  • S. 66 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Đánh giá ảnh hưởng của các biến số kinh tế vĩ mô đến lạm phát của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF