Chi tiết về Tác giả

Mỹ Hằng, Đào

  • S. 153 (2018) - BÀI VIẾT
    Mô hình khuôn khổ pháp lý Sandbox dành cho công ty công nghệ tài chính
    Tóm tắt  PDF