Chi tiết về Tác giả

Thanh, Đào Quang

  • S. 44 (2009) - Công nghệ ngân hàng
    Phát triển tài chính theo chiều sâu tại Châu Á. Nghiên cứu thực nghiệm và bài học cho Việt Nam
    Tóm tắt  PDF