Chi tiết về Tác giả

Giang, Đào Nam

  • S. 124 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Tổng quan nghiên cứu về hàm lượng thông tin của lợi nhuận công bố trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
    Tóm tắt  PDF