Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Đào Hồng

  • S. 29 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
    Xu thế đa dạng hóa kinh doanh của các tập đoàn kinh tế Việt Nam
    Tóm tắt  PDF