S. 115 (2015)

Mục lục

Nghiên cứu trao đổi

Kiểm định sự phù hợp của các mô hình ước lượng giá trị rủi ro (VaR) tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Võ Hồng Đức, Huỳnh Long Phi 3
Tác động của độ mở tài chính và độ mở thương mại đến tăng trưởng kinh tế Tóm tắt PDF
Quách Doanh Nghiệp 16
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn kỳ hạn nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tóm tắt PDF
Ngô Văn Toàn, Phạm Thị Thu Hồng 27
Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Bùi Tuấn Anh, Lê Khương Ninh 42
Tính độc lập của hội đồng quản trị và thành quả công ty Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Phương Thảo, Phùng Đức Nam, Hoàng Thị Phương Anh 54