Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 151 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản trị doanh nghiệp và hành vi thao túng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam1

Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Mạnh Hiệp, Trần Thị Tuyết Trâm

Tóm tắt


Bài nghiên cứu tìm hiểu tác động của quản trị doanh nghiệp đến hành vi thao túng lợi nhuận thông qua các khoản dồn tích của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Hai khía cạnh của quản trị được quan tâm là đặc điểm hội đồng quản trị và cấu trúc sở hữu. Hành vi thao túng lợi nhuận được đo lường bằng mức độ các khoản dồn tích bất thường. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy bội và dữ liệu bảng dựa trên báo cáo tài chính của 652 công ty phi tài chính niêm yết trên các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2010–2016, kết quả cho thấy quy mô hội đồng quản trị càng lớn, hành vi thao túng lợi nhuận càng giảm. Ngoài ra, sở hữu của ban giám đốc và sở hữu nhà nước cũng góp phần hạn chế hành vi thao túng lợi nhuận.

Toàn văn: PDF