Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 148 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng

Lê Phước Hương, Lưu Tiến Thuận

Tóm tắt


Bài viết tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước về trách nhiệm xã hội (TNXH) của doanh nghiệp, trong đó, khảo lược các tác động của TNXH của doanh nghiệp đến đối tượng khách hàng, nhân viên, cộng đồng, thương hiệu và hiệu quả tài chính trong lĩnh vực ngân hàng và hiệu quả tài chính. Dựa trên dữ liệu từ 135 bài báo khoa học có liên quan đến chủ đề TNXH của doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực ngân hàng, bài viết tổng hợp về các chủ đề TNXH của doanh nghiệp từ các nghiên cứu trước, từ đó để xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. Qua lược khảo và phân tích cho thấy, TNXH của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng giúp ngân hàng xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh bền vững và tăng cường giá trị thương hiệu. Trên cơ sở đó đề xuất nghiên cứu về TNXH của doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam nên được thực hiện bằng các phương pháp định lượng, bổ sung các biến trung gian như thương hiệu và tập trung vào từng đối tượng liên quan như khách hàng để tăng cường hiệu quả tài chính.

Toàn văn: PDF