Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 144 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của đa dạng hóa địa lý đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trầm Thị Xuân Hương, Nguyễn Từ Nhu

Tóm tắt


Đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa (ĐDH) hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM) là xu hướng tất yếu trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu hiện nay. ĐDH hoạt động ngân hàng được thể hiện ở nhiều khía cạnh như ĐDH sản phẩm, ĐDH thu nhập, ĐDH chi phí, ĐDH địa lý,… mà kết quả của quá trình ĐDH sẽ thay đổi cơ cấu thu nhập của ngân hàng. Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của ĐDH địa lý đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM Việt Nam thông qua sử dụng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng của 25 NHTM trong giai đoạn 2005–2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ ĐDH địa lý có mối tương quan ngược chiều với hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Từ đó, nghiên cứu gợi ý các chính sách cần thiết liên quan đến ĐDH địa lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ngân hàng.

Toàn văn: PDF