Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 141 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách an toàn vĩ mô trong việc ổn định tài chính - nghiên cứu trường hợp Việt Nam

Trần Thị Kim Oanh, Lê Đình Hạc, Huỳnh Ngọc Chương

Tóm tắt


Bài nghiên cứu phân tích tác động của chính sách tài khóa (CSTK) và chính sách an toàn vĩ mô (CSATVM) cũng như sự phối hợp giữa hai chính sách này đến sự ổn định tài chính tại Việt Nam trong điều kiện khủng hoảng kinh tế thế giới 2008-2009. Bằng việc sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (Structural Equation Modeling - SEM), kết quả nghiên cứu cho thấy, CSTK và CSATVM có tác động lớn đến sự ổn định tài chính. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cung cấp bằng chứng là tại Việt Nam, tồn tại mối tương quan âm giữa CSTK và CSATVM. Qua đó có thể thấy, việc điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt CSTK và CSATVM cần có sự điều phối nhịp nhàng với sự chú trọng đến tác động của các chính sách hướng đến việc ổn định tài chính tại Việt Nam.

Toàn văn: PDF