Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 141 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Viện trợ nước ngoài và ổn định tăng trưởng kinh tế - nghiên cứu thực nghiệm tại một số quốc gia Đông Nam Á

Nguyễn Phúc Cảnh

Tóm tắt


Mục đích bài viết này là phân tích tác động của viện trợ nước ngoài (VTNN) đến sự ổn định tăng trưởng kinh tế (TTKT) tại các quốc gia nhỏ và mở của khu vực Đông Nam Á. Thông qua kỹ thuật ước lượng bằng hàm học HP và sử dụng phương trình hồi quy để đo lường biến động trong GDP, kết quả cho thấy, VTNN không có vai trò như tấm đệm với các cú sốc trong GDP, ngược lại VTNN làm tăng sự bất ổn vĩ mô tại các quốc gia Đông Nam Á, điều này có thể do tình trạng tham nhũng tăng khi viện trợ tăng lên. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy rằng, biến động vĩ mô của các quốc gia nhận viện trợ nhiều hơn khi tỷ lệ viện trợ trên GDP của quốc gia đó cao.

Toàn văn: PDF