Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 140 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu ứng chuyển tháng trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hoàng Thị Phương Anh, Trương Trung Tài

Tóm tắt


Hiệu ứng chuyển tháng (turn of the month - TOM) hàm ý tỷ suất sinh lợi (TSSL) của cổ phiếu tăng cao trong giai đoạn vài ngày cuối tháng cho đến vài ngày đầu tháng tiếp theo. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng hai phương trình của mô hình GARCH (1,1) cho mẫu dữ liệu bao gồm 209 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để kiểm định sự tồn tại của hiệu ứng TOM trên các cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu cũng xem xét hiệu ứng TOM theo ngành và quy mô của các công ty. Kết quả cho thấy, hiệu ứng TOM ảnh hưởng lên cả TSSL và biến động TSSL của các cổ phiếu niêm yết và hiệu ứng này có sự khác nhau giữa các ngành và quy mô công ty.

Toàn văn: PDF