Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 139 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng - "cứu cánh” cho doanh nghiệp nội địa thời hội nhập?

Đinh Thu Quỳnh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tóm tắt


Trong bài nghiên cứu này, nhóm tác giả tổng hợp các khái niệm và cách tiếp cận lý thuyết liên quan đến Chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng (Consumer Ethnocentrism - CET). Trên cơ sở đó, nghiên cứu phân tích tác động của chủ nghĩa vị chủng lên hành vi mua của người tiêu dùng tại các nước đang phát triển, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nhóm tác giả xem xét việc ứng dụng CET tại thị trường Việt Nam, từ đó đưa ra một số hàm ý quản trị, marketing và hướng nghiên cứu mới liên quan đến chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng tại các nước đang phát triển.

Toàn văn: PDF