Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 138 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và thể chế đến sự bền vững của môi trường tại các quốc gia châu Á

Nguyễn Kim Quyến, Phùng Thị Cẩm Tú

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thể chế đến sự bền vững của môi trường với bộ dữ liệu của 33 quốc gia châu Á giai đoạn 1996-2014. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với kỹ thuật hồi quy GLS đã cho kết quả là, FDI có tác động ngược chiều đến sự bền vững của môi trường, tuy nhiên nếu vai trò của chính phủ trong hoạch định và thực thi chính sách được phát huy tốt thì dòng vốn FDI sẽ tạo ra những tác động tích cực đối với môi trường.

Toàn văn: PDF