Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 135 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoàn thiện môi trường pháp lý cho thị trường mua bán nợ xấu

Nguyễn Đắc Hưng, Nguyễn Thị Trúc Phương

Tóm tắt


Nguyên tắc chung trong quá trình tiếp tục tái cơ cấu, hội nhập quốc tế của các ngân hàng ở Việt Nam đó là mức độ cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng sẽ tăng lên rất nhanh, bởi vì Việt Nam phải đối xử bình đẳng giữa ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài (NHNg), mở cửa hơn nữa cho các NHNg hoạt động tại Việt Nam, tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, vấn đề cấp bách là cần phải hoàn thiện môi trường pháp lý cho phát triển thị trường mua bán nợ của ngân hàng và doanh nghiệp; đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về xử lý tài sản đảm bảo tiền vay, đẩy nhanh tiến độ giải quyết nợ xấu. Yêu cầu này cũng phù hợp với một số cam kết quốc tế của Việt Nam, bởi vì sẽ phải mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường mua bán nợ xấu của doanh nghiệp và ngân hàng, tạo điều kiện phát triển thị trường mua bán nợ, giúp giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng theo thông lệ quốc tế, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông của các ngân hàng Việt Nam.

Toàn văn: PDF