Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 133 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quyết định mua bảo hiểm y tế của người dân Thành phố Cần Thơ

Phan Anh Tú, Nguyễn Văn Chức

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Với mẫu gồm 400 quan sát được thu thập theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng kết hợp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, kết quả hồi quy Binary Logistic cho thấy, nhóm các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua BHYT của người dân Thành phố Cần Thơ bao gồm tuổi, nghề nông/ngư nghiệp, nghề tự do, số người trong hộ, số người có BHYT, thu nhập, mức giá, khoảng cách, số lần khám và chi phí khám. Từ kết quả phân tích, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quan trọng nhằm tăng số lượng người mua BHYT góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Toàn văn: PDF