Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 133 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng mô hình DEA phù hợp cho việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng Việt Nam bằng thuật giải di truyền

Nguyễn Quang Khải

Tóm tắt


Phân tích bao dữ liệu (Data envelopment analysis – DEA) là một phương pháp phi tham số được ứng dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các tổ chức. Trong những năm gần đây, việc ứng dụng mô hình DEA để đánh giá HQHĐ của các ngân hàng thương mại (NHTM) trở nên ngày càng phổ biến. Nghiên cứu này được thực hiện bằng thuật giải di truyền GA (Genetic Algorithm) nhằm tìm ra các biến hợp lý cho mô hình đánh giá HQHĐ của các NHTM Việt Nam. Kết quả nghiên cứu tìm thấy các biến phù hợp cho mô hình gồm: ba biến đầu vào là tổng lượng tiền gửi, số lượng nhân viên và tỷ lệ đòn bẩy; hai biến đầu ra là tổng doanh thu và lợi nhuận ròng. Mô hình được xây dựng từ dữ liệu của các NHTM Việt Nam cung cấp một mô hình khuôn mẫu hỗ trợ cho các nghiên cứu có sử dụng DEA trong đánh giá HQHĐ ngân hàng.

Toàn văn: PDF