Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 132 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến Việt Nam

Trần Thị Kim Oanh, Hoàng Thị Phương Anh

Tóm tắt


Nhóm tác giả nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua phân tích số liệu của 60 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, trong giai đoạn 2009-2015 với kỹ thuật xử lý dữ liệu bảng và hồi quy phân vị, kết quả cho thấy, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chịu sự tác động của cấu trúc vốn, cơ cấu tài sản, thuế thu nhập doanh nghiệp, rủi ro kinh doanh và khả năng thanh toán với mức độ tác động khác nhau trên từng phân vị khác nhau. Ở phân vị càng cao, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, cấu trúc vốn và cơ cấu tài sản có tác động mạnh đến hiệu quả hoạt động. Ngược lại, ở phân vị càng thấp thì mức suy giảm của hiệu quả hoạt động càng lớn và khả năng thanh khoản, thuế thu nhập doanh nghiệp và rủi ro kinh doanh càng cao thì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp càng thấp.

Toàn văn: PDF